Σχεδιάστε τους Τοίχους
με το AutoCAD Architecture

Η τελική διάταξη των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων της κάτοψης (στο level 1) θα είναι όπως αυτή που βλέπετε στο σκίτσο του (Fig.2.1.3.1). Θα ακολουθήσετε τις διαστάσεις που βλέπετε σε αυτό το σκίτσο, για να σχεδιάσετε τους εσωτερικούς τοίχους.

h21190 basem walls DT800500
Fig.2.1.3.1 - Floor plan (level 1) - Walls-1

Θα αρχίσετε να σχεδιάζετε τους τοίχους (AA1) και (BD).
Για να το κάνετε αυτό:

 • Ανοίξτε, με το AutoCAD Architecture, το σχέδιο Walls-1e που δημιουργήσατε στο προηγούμενο tutorial.
 • Σχεδιάστε δύο Construct lines, μία που διέρχεται πάνω στην γραμμή (ab) και μία στην γραμμή (ah) των εξωτερικών τοίχων (Fig.2.1.3.2).
  Οι Construction lines (γνωστές και ως xlines) είναι προσωρινές γραμμές που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως γραμμές αναφοράς (references) κατά  την δημιουργία και την τοποθέτησ άλλων αντικειμένων ή γραμμών.Οι Construction lines μπορεί να είναι  καμπύλες ή ευθείες γραμμές οι οποίες εκτείνονται μέχρι το άπειρο και στια δυο κατευθύνσεις. Δεν αλλάζουν την συνολική επιφάνεια του σχεδίου και δεν επηρεάζοθν το zooming ή viewports.
  Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να σχεδιάσετε construction lines με βάση τμήματα υπαρχόντων αντικειμένων, αλλά μπορείτε επίσης να τίς σχεδιάσετε καθορίζοντας οποιαδήποτε δύο σημεία στην περιοχή σχεδίασης, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τα υπάρχοντα αντικείμενα ή τις υπάρχουσες γραμμές.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο (tool) Construction Lines:

 • Κάντε κλικ στο Home tab ► Draw panel  ► Line drop-down icon (hover on ►)aca18 icon drawLine 2030 ► επιλέξτε το εργαλείο Construction Line

  Σχεδιάστε τις Construction lines:
 • Επιλέξτε την γραμμή (ab) για να δημιουργήσετε την xline (ab), ορίστε ως offset = 0.00,
 • Επιλέξτε την γραμμή (ah) για να δημιουργήσετε την xline (ah), ορίστε ως offset = 0.00, και πατήστε Esc.
 • Offset (Fig.2.1.3.2) την Construct line (ab), ορίστε ως distance 12.90, (είναι το μήκος του basement), και επιλέξτε ένα σημείο κοντά στη γραμμή (hg) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί η εντολή offset.
 • Offset  την Construct line (ah), ορίστε ως distance 0.30, (είναι το πάχος του εξωτερικού τοίχου (ah),  και επιλέξτε ένα σημείο κάτωθεν της (ah) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί η εντολή offset.
 • Offset  την Construct line (ah), ορίστε ως distance 6.70, (is the width of basement), and select a point κοντά στην γραμμή (bg) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί η εντολή offset.
 • Offset  την Construct line (bg), ορίστε ως distance 0.30, (is the width of exterior wall (ah), και επιλέξτε ένα σημείο άνωθεν της (bg) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί η εντολή offset.
 • Offset την the Construct line (ab), ορίστε ως distance 4.30, (is the sum of individual 0.30 + 4.00), και επιλέξτε ένα σημείο καντά στην γραμμή (AB) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί η εντολή offset.
 • Offset  την Construct line (ah), ορίστε ως distance 3.65, (is the sum of individual 0.30 + 3.20 +0.15), και επιλέξτε ένα σημείοκοντά στην γραμμή (BD) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί η εντολή offset.
 • Offset  την Construct line (hg), ορίστε ως distance 0.30, (is the width of exterior wall (hg), και επιλέξτε ένα σημείο στα αριστερά της (hg) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί η εντολή offset.
Fig.2.1.3.2 - Plan - Create the internal walls
h21190 basem constrLines walls tDT800500
Fig.2.1.3.2 - Plan - Create the internal walls

Εισάγετε το κείμενο

 Στο Ribbon, ορίστε το text style Standard ωςcurrent, ορίστε το layer "A-Notes" ωςCurrent, επιλέξτε στο Ribbon το Single Line text tool, (hover on) και πληκτρολογήστε τα γράμματα A, B, A1, J, C, H, D, G, στα σημεία τομήςτων construction lines, όπως φαίνεται στην Fig.2.1.3.2.

Σχεδιάστε τους Τοίχους

Πριν συνεχίσετε, δημιουργήστε ένα νέο layer για χρήση στους εσωτερικούς τοίχους, με το όνομα A-Wall-Inter, ορίστε το ως χρώμα: 113 και κάντε το current. (Ο λόγος για τη δημιουργία αυτού του νέου layer είναι να διακρίνετε οπτικά τους εσωτερικούς από τουςεξωτερικούς τοίχους).

 • Στην Design Tool palette (παλέτα Εργαλείων Σχεδίασης), βρείτε το εργαλείο Wall (Fig.2.1.2.2) - αυτό το εργαλείο "Wall " χρησιμοποιεί το στυλ τοίχου standard -, κάντε διπλό κλικ πάνω του για να ανοίξετε τον πίνακα Properties - Wall (Fig. 2.1.3.3, Fig.2.1.3.4).
 • Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά του πίνακα για να βρείτε το πεδίο Justify.Πατήστε το δεξί πεδίο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στα δεξιά και επιλέξτε right (Fig. 2.1.3.4).
 • Το justification του τοίχου καθορίζει την πλευρά του τοίχου που θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό για την τοποθέτησή του.
  Χρησιμοποιώντας τον τοίχου standard , αυτό σημαίνει ότι ο τοίχος που σχεδιάζετε έχει μόνο ένα στοιχείο και αποτελείται μόνο από δύο παράλληλες γραμμές, μία δεξιά και μία αριστερή.

Με επιλεγμένο το εργαλείο Wall, aca18 icon buildWall 6028  σχεδιάστε τους τοίχους (AA1) και (BD) στην κατεύθυνση από το A στοA1, και από το B στο σημείο D.

Στην γραμμή εντολών και στην προτροπή:

 • Start point or […]: επιλέξτε το σημείο Α,
 • End point or […]: επιλέξτε το σημείο A1, και πατήστε ENTER.
 • Start point or […]: επιλέξτε το σημείο B,
 • End point or […]: επιλέξτε το σημείο D, και πατήστε ENTER.
 • Οι τοίχοι (AA1) και (BD) σχεδιάστηκαν.

Επιλέξτε τους τοίχους (AA1) και (BD), οι ιδιοτητές τους θα εμφανιστούν στην Properties palette.

Με τους τοίχους επιλεγμένους,

 • Στην Properties palette ορίστε το Thickness στο 0.15 και το Base Height στο 2.80.
  Αυτές είναι οι διαστάσεις του πραγματικού τοίχου που θα χρησιμοποιήσετε αργότερα για να αντικαταστήσετε τον «standard » τοίχο που χρησιμοποιήσατε για το σχεδιασμό των εσωτερικών τοίχων.
 • Στην κατηγορία Location ορίστε το Elevation = 0,20, είναι το επίπεδο όπου θα τοποθετηθούν οι τοίχοι.
  Για να σχεδιάσετε τον τοίχο (JC) (Fig. 2.1.3.1),
 • Offset την Construct line (AA1), ορίστε ως distance 3.75, (αυτό είναι το άθροισμα 0,15 + 3,60 των αποστάσεων μεταξύ των τοίχων AA1 και JC, αφού προσθέσετε το πάχος του τοίχου AB), και επιλέξτε ένα σημείο στα δεξιά της γραμμής (AA1) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί την εντολή offset.
 • Στην Design Tool palette, επιλέξτε το εργαλείο Wall, (θα παρατηρήσετε στην παλέτα Properties , ότι το 'justification' του τοίχου είναι 'right', το Thickness είναι 0,15 και το Base Height είναι 2,80), σχεδιάστε τον τοίχο (JC) προς την κατεύθυνση από το σημείο J στο σημείο C και πατήστεENTER.
  Για να σχεδιάσετε τον τοίχο (HF), εφαρμόστε την εντολή Offset στη Construction line (AA1), ορίστε την απόσταση 5,95, (είναι η απόσταση 0,15 + 5,80 μεταξύ των τοίχων AA1 και HF) και επιλέξτε ένα σημείο στα δεξιά της γραμμής (AB) για να ορίσετε την πλευρά που θα εκτελεστεί την εντολή offset.
 • Στην Design Tool palette, επιλέξτε το εργαλείο Wall, σχεδιάστε τον τοίχο (HG) στην κατεύθυνση από το σημείο H στο σημείο G και πατήστε ENTER.

Δημιουργήσατε τους εσωτερικούς τοίχους (AA1), (BD), (JC), και (HG) της κάτοψης του υπογείου, οι οποίοι έχουν (πάχος) thickness 0,15 m, Base height 2,80 m και Elevation 0,20 m. Τοποθετήσατε τους τοίχους στο Elevation 0,20 αντί για 0,00, ο λόγος είναι ότι θα προσθέσετε κάτω από τους τοίχους μια πλάκα δαπέδου με πάχος 0,20 m, της οποίας το κάτω επίπεδο είναι 0,00.

Ρυθμίστε όλους τους εσωτερικούς τοίχους στο layer 'A-Wall-Inter', για να το κάνετε αυτό:

 • Επιλέξτε όλους τους εσωτερικούς τοίχους ► δεξιό-κλικ ► επιλέξτε Properties ► στην παλέτα Properties που θα ανοίξει, στην κατηγορία General ► επιλέξτε το A-Wall-Inter, ως το layer των επιλεγμένων τοίχων.
 • aca18 properties wallLayer t430660
  Fig.2.1.3.3 - Wall Properties - Layers
 • aca18 properties wallJustify 320597
  Fig.2.1.3.4 - Wall Properties - Justify

Η κάτοψη του υπογείου, μετά τον σχεδιασμό των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, θα είναι όπως φαίνεται στο Fig.2.1.3.1 (χωρίς διαστάσεις και γράμματα στις γωνίες).

Σχεδιάστε τις Διαστάσεις

Σχεδιάστε τις Διαστάσεις (ab) και (ah) στο Basement Outline - σχέδιο του περιγράμματος του υπογείου, όπως φαίνεται στην Fig.2.1.3.1.
Αρχικά πρέπει να ορίσετε το layer "A-Dim" ως το Current Layer, εναλλακτικά με τη διαδικασία που ακολουθήσατε στην προηγούμενη παράγραφο, θα ακολουθήσετε έναν άλλο τρόπο για να ορίσετε το current layer.

 • Ορίστε το layer A-Dim ως το current Layer.
  Για να το κάνετε αυτό:
 • Κάντε κλικ Home tab > Layers panel > κλικ στο Layer tab (hover on) aca18 ribbon layerTab 20026 και ένα πτυσσόμενο - drop-down menu - θα ανοίξει.
  Αυτό το μενού παρέχει μια επιλογή των layer που ορίζονται στο σχέδιο για να γίνει current. Επιλέξτε το επίπεδο A-Dim, για να το κάνετε τρέχον.
 • Για να σχεδιάσετε την διάσταση (ah),
 • Κλικ Annotate tab > Dimensions panel > κλικ το εικονίδιο Linear Dimension (hover on) aca18 iconAnnotatIon linearDim 26.
  Αυτό το εικονίδιο καλεί ένα εργαλείο για την προσθήκη μιας διάστασης στο επιλεγμένο αντικείμενο.Προς το παρόν μην χρησιμοποιείτε μια AEC dimension, απλώς χρησιμοποιήστε το εργαλείο για linear dimension.Πριν ξεκινήσετε τη σχεδίαση διαστάσεων, επιλέξτε στον Dimensions panel, το 'Standard ' ως το προεπιλεγμένο στυλ διάστασης.
 • Για να καθορίσετε στην οθόνη το πρώτο σημείο (a) της διάστασης (ah), επιλέξτε τη γωνία (a) της polyline.
 • Για να καθορίσετε το δεύτερο σημείο (h) της διάστασης (ah), επιλέξτε τη γωνία (h) της polyline.
 • Για να καθορίσετε τη θέση τοποθέτησης της διάστασης, επιλέξτε με το ποντίκι σας ένα σημείο προς τα πάνω της γραμμής (ah).

Με την ίδια διαδικασία σχεδιάστε τις υπόλοιπες διαστάσεις, όπως φαίνεται στο Fig.2.1.3.2.
Η κάτοψη μετά τον σχεδιασμό των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, θα είναι όπως φαίνεται στο Fig.2.1.3.1.Αποθηκεύστε αυτό το σχέδιο με το όνομα Walls-1 στον φάκελο tutorials\house21

3D Isometric View

Για να έχετε μία 3D isometric άποψη των σχεδίων του έργου σας, στο εργαλείο View Cube , στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, κλικ στην γωνία WS του Cube.
<πορείτε να εφαρμόσετε το στυλ Conceptual στην εμφάνιση του σχεδίου σας για να έχετε μια πιο καλλιτεχνική άποψη:

 • Για να ορίσετε το Visual Style του σχεδίου, στοRibbon > κλικ στο View tab > κλικ το βελάκι στο Visual panel (hover on ►), το αναπτυσσόμενο μενού που θα ανοίξει παρέχει μια επιλογή visual styles που ορίζονται στο σχέδιο για να επιλέξετε το current (προς το παρόν το current visual style είναι το 2D Wireframe) επιλέξτε το Conceptual, για να κάνετε αυτό το visual style current. Το αποτέλεσμα φαίνεται στοFig.2.1.3.5.
h21190 basem exterInter3dWalls 800550
Fig.2.1.3.5 - 3d plan - Walls-1

Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσετε τις πόρτες και τα παράθυραστο σχέδιο κάτοψης  του level 1.