Σχεδιάστε το Περίγραμμα
με το AutoCAD Architecture


Για να δημιουργήσετε το περίγραμμα της κάτοψης, θα σχεδιάσετε μια polyline στο σχήμα και στις διαστάσεις που φαίνονται στην Εικ.2.1.1.1.
Ανοίξτε το αρχείο σχεδίου που δημιουργήσατε στο προηγούμενο κεφάλαιο ' Drawing Setup’, με το όνομα starting.dwg και το έχετε αποθηκεύσει στη διαδρομή: C:/ACA/tutorials/house21/starting.dwg.

Fig.2.1.1.1 - Basement outline

Τώρα που έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις για το βασικό σχέδιο (Drawing Setup), θα αρχίσετε να σχεδιάζετε τη περίγραμμα της κάτοψης του υπογείου για το έργο house 21, όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.1.
Θα μπορούσατε να σχεδιάσετε το περίγραμμα (a b g h a) γραμμή με γραμμή, αλλά αυτό δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να σχεδιάσετε μια polyline με τις διαστάσεις, όπως φαίνονται στην Εικ.2.1.1.1.
Αυτή η polyline είναι το περίγραμμα της κάτοψης του υπογείου που σχεδιάζετε.

Στην Application Status bar , ενεργοποιήστε το ORTHOMODE , απενεργοποιήστε το display Drawing Grid  (το χρώμα του θα γίνει γκρι), απενεργοποιήστε το Snap mode (το χρώμα του θα γίνει γκρι), και ενεργοποιήστε το Dynamic Input , κάντε δεξί κλικ πάνω της και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.2.

Fig.2.1.1.2 - Drafting setings - Dynamic Input

Δημιουργήστε τα Layers

Τώρα πρέπει να δημιουργήσετε τρία νέα Layers.

Ένα νέο layer, με τις ακόλουθες ιδιότητες, Name: A-Basement-Outline, Color: red, και κάντε το current, ένα δεύτερο layer με Name: A-Notes, Color: green, και ένα τρίτο layer με Name: A-Dim, και Color: 86.
Για να το κάνετε αυτό:

 • Κάντε κλικ στο Ribbon ► κλικ στο Home tab ► Layers panel ►κλικ στο εικονίδιο Layer Properties .
 • Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο "Layer Properties Manager" που ανοίγει ► και από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε New Layer (Εικ.2.1.1.3) ► για το όνομα γράψτε A-Basem-Outline, για το Color επιλέξτε red, και ορίστε το ως Current (Εικ.2.1.1.4).
 • Κάντε δεξί κλικ στο 'Layer Properties Manager' ► επιλέξτε New Layer ►για το όνομα Name γράψτε A-Dim, για το Color, επιλέξτε 86.
 • Κάντε δεξί κλικ στο 'Layer Properties Manager' ► επιλέξτε New Layer ► για Name γράψτε A-Notes, για Color επιλέξτε red, μετά από αυτό το Layer Properties Manager θα είναι όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.4.
 • Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Layer Properties Manager.
Fig.2.1.1.3 - Create new Layer
Fig.2.1.1.4 - Layers  Properties manager

Σχεδιάστε την Polyline

Για να σχεδιάσετε την polyline (a b g h a), όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.1:

 • Στο Ribbon κλικ το Home tab > Draw panel > κλικ Line  (hover on!!) και από το πτυσσόμενο μενού επιλέξτε Polyline.
 • Για να ορίσετε στην οθόνη το Start point (a) της polyline γράψτε 20,20 και πατήστε Enter.
  Θα ορίσετε το σημείο (a) σαν σημείο αναφοράς για όλα τα σχέδιά σας.
  Από τώρα και στο εξής, να θυμάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις ίδιες (coordinates) συντεταγμένες (20,20) για το ίδιο σημείο (a) σε όλα τα σχέδια αυτού του έργου.
 • Μετακινήστε τον κέρσορα προς τα κάτω, πληκτρολογήστε 6.70 (είναι το μήκος (ab) για να ορίσετε το δεύτερο σημείο (b), μετακινήστε τον κέρσορα δεξιά, πληκτρολογήστε 12.90 (είναι το μήκος (bg) και πατήστε Enter για να καθορίσετε το τρίτο σημείο (g), μετακινήστε τον κέρσορα προς τα επάνω και πληκτρολογήστε 6.7 για να ορίσετε το τέταρτο σημείο (h), κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού που θα ανοίξει το 'close' για να κλείσετε την polyline (a b g h a).

Πληκτρολογήστε κείμενο

Στο Ribbon, θα ορίσετε το text style Standard ως current, θα ορίσετε το layer "A-Notes" ως Current, θα επιλέξτε το εργαλείο Single Text (Εικ.2.1.1.5), και στην συνέχεια θα πληκτρολογήστε τα γράμματα a, b, g, h, στις τέσσερες γωνίες της polyline, όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.1.

Για να το κάνετε αυτό:

 • Ορίστε το layer A-Notes ως το current Layer:
 • Κλικ Home tab > Layers panel > κλικ στο Layer(hover on)  και ένα πτυσσόμενο μενού θα ανοίξει.
  Αυτό το μενού παρέχει μια επιλογή ρυθμίσεων για τα layer του σχεδίου σας, όπου μπορείτε να επιλέξετε το layer που θα κάνετε current.
 • Επιλέξτε το layer A-Notes, για να το κάνετε current.
 • Στο Ribbon, ορίστε το text style Standard ως current, για να το κάνετε αυτό:
 • Κάντε κλικ Annotate tab > στο Text panel > κλικ το βέλος στο Text style tab όπου φαίνεται το current text style και από το πτυσσόμενο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε το text style Standard για να το κάνετε current (Εικ.2.1.1.5).
  Θα παρατηρήσετε ότι στο Ribbon στην καρτέλα Text, στο Text style tab το όνομα για το current text style θα αλλάξει σε 'Standard".
 • Κάντε κλικ το Annotate tab > στο Text panel > κλικ στο εικονίδιο Multiline Text > icon (hover on)   και από το πτυσσόμενο μενού επιλέξτε Single Line.
aca18 thumbAnnot dimStyleManager modifyText 530377
Fig.2.1.1.5 - Set the Current Text Style

 Για να ορίσετε στην οθόνη το Start point του κειμένου, επιλέξτε ένα σημείο κοντά στη γωνία (a) της polyline, για το Text paper height πληκτρολογήστε 0,27, για το Rotation angle of text πληκτρολογήστε 0.00, για TEXT πληκτρολογήστε a.

 • Επιλέξτε ένα δεύτερο σημείο κοντά στη γωνία b και πληκτρολογήστε b, επιλέξτε ένα τρίτο σημείο κοντά στη γωνία g και πληκτρολογήστε g, επιλέξτε το τέταρτο σημείο κοντά στη γωνία h και πληκτρολογήστε h, κάντε κλικ οπουδήποτε στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε Esc για να απενεργοποιήσετε την εντολή SingleText.
  Εάν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε το κείμενο με το ποντίκι και να το μετακινήσετε για να βρείτε τη σωστή θέση του.

Σχεδιάστε τις Διαστάσεις

Σχεδιάστε τις Διαστάσεις (ab) και (ah) στο σχέδιο του Υπογείου, όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.1.
Αρχικά, πρέπει να ορίσετε το layer "A-Dim" ως το Current Layer.

 • Ορίστε το layer A-Dim ως το current Layer.
  Για να γίνει αυτό:
 • Κάντε κλικ στο Home tab > Layers panel >κλικ στο Layer tab(hover on) aca18 ribbon layerTab 20026  και ανοίγει ένα πτυσσόμενο μενού.
  Αυτό το μενού παρέχει μια επιλογή με ρυθμίσεις για τα layer που έχουν οριστεί στο σχέδιο, επιλέγοντας ένα layer από αυτά το κάνετε current. Επιλέξτε το layer A-Dim, για να το κάνετε current.

  Για να σχεδιάσετε την διάσταση (ah),
 • Κλικ Annotate tab > Dimensions panel > κλικ στο εικονίδιο Linear Dimension (hover on) aca18 iconAnnotatIon linearDim 26.
  Αυτό το εικονίδιο ενεργοποιεί ένα εργαλείο για την προσθήκη μιας διάστασης στο επιλεγμένο αντικείμενο. Προς το παρόν, μην χρησιμοποιείτε μία AEC dimension, απλώς χρησιμοποιήστε το εργαλείο για linear dimension.
 • Πριν ξεκινήσετε να προσθέτετε διαστάσεις, στο Dimensions panel επιλέξτε > > και από το πτυσσόμενο μενού επιλέξτε το Standard, ως το προεπιλεγμένο Dimension Style.
 • Για να καθορίσετε στην οθόνη το πρώτο σημείο (a) της διάστασης (ah), επιλέξτε τη γωνία (a) της polyline.
 • Για να καθορίσετε το δεύτερο σημείο (h) της διάστασης (ah), επιλέξτε τη γωνία (h) της polyline.
 • Για να καθορίσετε τη θέση τοποθέτησης της διάστασης, επιλέξτε με το ποντίκι σας ένα σημείο προς το πάνω μέρος της γραμμής (ah).

Προσαρμόστε το Dimension Style

Μόλις σχεδιάσετε τη διάσταση, πιθανόν να παρατηρήσετε ότι τα στοιχεία του, όπως το text, arrow κλπ., είναι πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τροποποιήσετε το στυλ διαστάσεων 'Standard' που χρησιμοποιήσατε.
Για να γίνει αυτό:

 • Επιλέξτε μια διάσταση με το στυλ που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε δεξί κλικ σε αυτή και στο πτυσσόμενο μενού επιλέξτε την καρτέλα (hover on)   .
 • Το παράθυρο διαλόγου 'Dimension Style Manager' θα ανοίξει, όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.6.
 • Επιλέξτε από τα Styles το Standard’ και πατήστε το πλήκτρο ‘Set Current’ για να το ορίσετε ως " Current ".
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Modify για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ‘Override Current Style: Standard’ (Εικ.2.1.1.7).
 • Επιλέξτε στο πάνω μέρος την καρτέλα 'Text' για να ανοίξετε το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου, όπως φαίνεται στην Εικ.2.1.1.7.
  Εδώ ορίστε το text height= 0.15, επιστρέψτε, επιλέξτε την καρτέλα 'Symbols and Arrows' και ορίστε το Arrow Size= 0.15, επιστρέψτε, επιλέξτε την καρτέλα 'Primary Units' και ορίστε Precision= 0.000, επιστρέψτε, επιλέξτε την καρτέλα 'Fit' ' και στην κατηγορία 'scale for dimension features', ορίστε Use overall scale of = 1.000.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στην παράθυρο διαλόγου ‘Dimension Style Manager’ κάντε κλικ στο Close.
aca18 thumbAnnot dimStyleManager 530377
Fig.2.1.1.6 - Dimension Style Manager
aca18 thumbAnnot dimStyleManager modifyText
Fig.2.1.1.7 - Dimension Style Manager Text

Από εδώ και στο εξής, το Standard' Dimension Style, στο σχέδιο, έχει τις νέες τιμές που μόλις εισαγάγατε.
Αποθηκεύστε το σχέδιό σας στο φάκελο 'house21', με το όνομα: h21_outline.
Η πλήρης διαδρομή του θα είναι: C://ACA/tutorials/house21/h21_outline.
Στο επόμενο tutorialΕξωτερικοί Τοίχοι θα σχεδιάσετε τους εξωτερικούς τοίχους, του έργου σας.